Fixed Price Nederland B.V. staat onder gezamelijke leiding van ing. Gerard J. Bakker en mr. Jeroen J. Rudolphie garant voor ‘snel, secuur slopen & saneren’, risicodragend!

De hoofdactiviteit laat zich het best omschrijven als het risico-dragend (her)ontwikkelen en in uitvoering nemen van projecten in vastgoed, waaronder begrepen het verzorgen van alle wettelijk voorgeschreven dan wel anderszins in de rede liggende vervaardigingshandelingen die noodzakelijk zijn om dit vastgoed geschikt te maken voor een nieuwe bestemming, meestentijds woningbouw of bedrijfsterrein.

Fixed Price Nederland heeft hiervoor een uniek model ontwikkeld die de opdrachtgever compleet ontzorgt. Vanaf het allereerste begin - de onderzoeksfase- neemt Fixed Price Nederland het geheel in handen, zowel administratief richting de verschillende overheden als in de uitvoering in het veld, het verrichten van velerlei onderzoek. Denk hierbij aan flora & faunaonderzoek, asbestinventarisatie, trilling en geluid en bodemonderzoek. Deze ontzorging duurt voort tot het allerlaatste moment, wanneer de officiële beschikking van de overheid in de bus valt dat de werkzaamheden naar wettelijke maatstaven door Fixed Price Nederland correct zijn uitgevoerd én de grond geschikt is voor de beoogde bestemming.

Dit alles tegen een vooraf afgesproken prijs, die nimmer meer wijziging ondergaat. Het woord ‘meerwerk’ kent Fixed Price Nederland niet. Alleen op deze wijze heeft de opdrachtgever vooraf 100% zekerheid over de kosten, iets wat in bodemsaneringsland zeker nog geen usance is. Fixed Price Nederland werkt echt op basis ‘fixed-price’.

Fixed Price Nederland werkt samen met alle soorten overheden, zowel gemeentelijk, regionaal, provinciaal als landelijk, en doet uitsluitend zaken met gerespecteerde te goeder naam en faam bekend staande partijen, vaak projectontwikkelaars maar ook particulieren. Opdrachtsommen variëren van enkele tienduizenden euro’s tot meerdere miljoenen, al naar gelang de grootte van het project en de daaraan verbonden werkzaamheden en risico’s.

Sloopwerkzaamheden

In 2018 reeds 6 bedrijfslocaties gesloopt

en 4 bodemsaneringen afgerond

Luchtfoto

Projecten

Project Den Haag

Den Haag

In opdracht van Roosdom Tijhuis Projektontwikkeling is Fixed Price Nederland verantwoordelijk voor de sloop van varkensstallen, woonverblijven, manege en alle soorten verhardingen, inclusief sanering van diverse bodemverontreinigingen. In september 2017 is met de werkzaamheden gestart en naar verwachting in de lente van 2018 zal de Omgevingsdienst Haaglanden schriftelijk verklaren dat de gehele locatie, circa 3 hectare groot, naar wettige maatstaven geheel geschikt zal zijn voor de nieuwe bestemming, realisatie van (een volgende fase van) de woonwijk Vroondaal.

Project Bemmel

Bemmel

Betreft een 1 ½ hectare grote bouwlocatie, alwaar na sloop van het glastuinbouwbedrijf de grond geschikt is gemaakt voor bouw van een woning. Hiertoe is met de gemeente Lingewaard langdurig onderhandeld over een te sluiten exploitatieovereenkomst en wijziging van het bestemmingsplan, hetgeen uiteindelijk is gelukt.

Project Woudenberg

Woudenberg

Betreft een kleinschalig perceel bedrijventerrein, welke wordt her-ontwikkelt om de bouw van een woning met praktijkruimte mogelijk te maken. Hiertoe is over de in het verleden geconstateerde bodemverontreiniging met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) overleg gevoerd, zodanig dat de belemmeringen voor woningbouw zijn weggenomen. Met de gemeente zijn de voorwaarden voor wijziging van het bestemmingsplan besproken.


Nieuws

Juni 2018 Fixed Price Nederland kijkt met een tevreden gevoel terug op de uitvoering van haar sloop- en saneringsproject in Den Haag. De werkzaamheden zijn in de periode september 2017 - april 2018 uitgevoerd, binnen de afgesproken tijd Inmiddels heeft het bevoegd gezag regio Haaglanden alle 6 bodemsaneringen voorzien van een goedkeurende verklaring en de gemeente Den Haag voor wat betreft de asbestsanering en sloop. Projectorganisatie Vroondaal heeft de gronden inmiddels in gebruik genomen voor de voorbelasting t.b.v. de nieuwe woonwijk.

Sloopwerkzaamheden